Χρήση Εφαρμογών Η/Υ

Στο παρακάτω μάθημα  θα διδαχθείτε τις βασικές γνώσεις για τα λειτουργικά συστήματα, την εκκίνηση και τον τερματισμό του υπολογιστή σας και πως μπορείτε να οργανώτετε τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτόν. 


Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες:

 1. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 2. ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ WINDOWS
 3. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Ι
 4. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΙ
 5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 6. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ WINDOWS
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Στο μάθημα "Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας – Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού (CV)" θα προετοιμαστείτε για την αγορά εργασίας μέσω σύγχρονων τεχνικών αναζήτησης εργασίας όπως τα κοινωνικά δίκτυα (Linkedin κλπ), τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων, τη μέρα καρίερας καθώς και άλλα. Επιπλέον, θα διδαχθείτε την έννοια της Δια βίου μάθησης όπου στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση στις επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα και μοντέλα επικοινωνίας στη διαπραγμάτευση, στη διαμεσολάβηση καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, θα γνωρίσετε τον σωστό τρόπο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συστατικής και συνοδευτικής επιστολής.
 

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑ

 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 4. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου


Στο μάθημα "Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου (ΕΔ)"  θα γνωρίσετε τις βασικές έννοιες του Εργατικού Δικαίου καθώς και κάποιες ιδιαιτερότητες του. Θα κατανοήσετε πώς το εργατικό δίκαιο συνδέετε με τους άλλους κλάδους Δικαίου. Μέσω σεναρίων, θα αναλυθούν οι μορφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύμβασης εργασίας. Τέλος,θα γίνει εκτενής αναφορά στις υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόμενου καθώς επίσης και για το ποίες είναι οι υποχρεώσεις και των δύο κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας.  


Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι  (6) ενότητες:

 1. Βασικές έννοιες Εργατικού Δικαίου 
 2.  Η εργασία ως εκδήλωση της προσωπικότητας
 3. Συμβόλαιο εργασίας
 4. Διάφορες μορφές & η διάρκεια της σύμβασης εργασίας 
 5.   Υποχρεώσεις εργοδότη – εργαζόμενου  
 6. Λύση της σύμβασης εργασίας   


Υγιεινή & Ασφάλεια κατά την Εργασία

Στο μάθημα "Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την Εργασία (ΥΑΕ)" θα διδαχτείτε τη σημασία της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Η πρόληψη των κινδύνων και η παγίωση ασφαλέστερων και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας αποτελούν παραμέτρους που βελτιώνουν την ποιότητας της εργασίας και την παραγωγικότητα, προωθούν την ανταγωνιστικότητα, και συμβάλλουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η επίτευξη του στόχου της προαγωγής και διατήρησης υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προϋποθέτει ότι οι εργοδότες, αλλά και η Πολιτεία, πρέπει αρχικά να αξιολογήσουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας ευθύνης τους και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ – ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 4. ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.)