ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


H παρούσα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε, εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη».

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» που εδρεύει στην Δ.Κ. Γέφυρας Θεσσαλονίκης, Δημοκρατίας 25 ΤΚ 57011, email: info@kek-nefeli.gr , Τηλέφωνο: 2310715971 & 2310715241

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

H Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι: email: info@kek-nefeli.gr , Τηλέφωνο: 2310715971 & 2310715241.

Τί είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τί είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Κατά την απλή επίσκεψη σας στον ιστοχώρο της παρούσας πλατφόρμας, αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί όπως περιγράφονται αναλυτικά στην πολιτική cookies. Η παρούσα επεξεργασία γίνεται σκοπό την ομαλή περιήγηση στον παρόν ιστοχώρο.

Κατά την είσοδο σας (log in) στην παρούσα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της, καταγράφονται και επεξεργάζονται δεδομένα απαραίτητα για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως το Ονοματεπώνυμο, email, πόλη, χώρα, Διεύθυνση IP καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό ID ARGUS ERP-CRM. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά την χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, καταγράφεται το ονοματεπώνυμο σας καθώς το email σας. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό την επικοινωνίας σας με την Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη».

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση την απλής περιήγησης είναι το έννομο συμφέρον στη λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού τόπου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» ενώ για την είσοδο (log in) στην παρούσα πλατφόρμα είναι η σύμβαση για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχετε με την Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη». Tέλος, η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από το πέρας της περιόδου περιήγησης, τα στοιχεία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευση, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία ενδεχομένως συλλεχθούν από την φόρμα επικοινωνίας διαγράφονται στους έξι μήνες ή όταν το ζητήσει ο χρήστης που έχει χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  1. δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
  2. δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  3. δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
  4. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,
  5. δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
  6. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του ΓΚΠΔ (άρθρα 17 παρ. 3 στοιχ. β΄, 20 παρ. 3 και 23 Κανονισμού 2016/679), μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», αποστέλλοντας συμπληρωμένη την Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Υποκειμένου με τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως αναγράφονται στη φόρμα.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.