ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»

1. Εισαγωγή

Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» https://kdvmnefeli.edu-elearning.gr/ υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν καθένα/καθεμιά που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτήν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή της. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» https://kdvmnefeli.edu-elearning.gr/ μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Με την πλοήγηση και χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, οι επισκέπτες/ριες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους των επικσεπτών/ριών. Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, βίντεο, παρουσιάσεων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου) και η δομή του αποτελεί πνευματικό έργο της Interactive OE και συνεπώς ιδιοκτησία της. Το Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» έχει λάβει έγγραφη άδεια για την νόμιμη εκμετάλλευση του. Ρητώς απαγορεύεται η αντιγραφή συνόλου ή μέρους της παρούσας πλατφόρμας εκπαίδευσης, του περιεχομένου εκπαίδευσης καθώς και το λοιπό υλικό αυτής για εμπορικούς ή μη σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της Interactive OE.

3. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Η παρούσα εκπαιδευτική πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) και δεν ευθύνεται για αυτά. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και των επισκεπτών/τριών. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να έχει τεθεί υπ’οψιν των επισκεπτών/τριών. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστοτόπου και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

5. Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/ αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@kek-nefeli.gr.

6. Όροι χρήσης και κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες

Ο κάθε χρήστης δεσμεύεται ότι:

  • Θα διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα και ότι δεν θα επιτρέψει σ’ οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του.
  • Δεν θα επιχειρήσει να βελτιώσει την επίδοσή του με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσει βλάβη στην επίδοση άλλων.
  • Δεν θα κοινοποιήσει λύσεις ή απαντήσεις ασκήσεων.

Επιπλέον, ο χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα επιχειρήσει να «κατεβάσει» με οποιονδήποτε τρόπο τμήματα του περιεχομένου της πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένου (αλλά όχι μόνο) του καταλόγου και των διευθύνσεων των χρηστών, βιβλίων κ.λπ.