ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης Κ.Ε.Κ. 'ΝΕΦΕΛΗ' αποτελεί πιστοποιημένο από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Ιδρύθηκε το 1995 από Δήμους και Κοινότητες της Δυτικής Υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης ('Καλλικρατικοί' Δήμοι Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου) με σκοπό την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήματα κατάρτισης και προώθησής στην αγορά εργασίας.

Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ. 'ΝΕΦΕΛΗ' αφορούν τους εξής τομείς:

 • Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και εν γένει δια βίου μάθησης
 • Παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Διενέργεια ερευνών, μελετών και δημοσκοπήσεων που αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην αγορά εργασίας και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 • Διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας (ημερίδες, συνέδρια, κλπ) που αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην αγορά εργασίας και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 • Διαχείριση και υλοποίηση δράσεων από χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και υλοποίηση εξ αποστάσεως κατάρτισης
Στόχοι και δέσμευση του Κ.Ε.Κ. 'ΝΕΦΕΛΗ' είναι:
 • Η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων των ωφελούμενων
 • Η πλήρης συμμόρφωση της επιχείρησης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Η καθιέρωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και προμηθευτές μας
 • Η αναζήτηση ευκαιριών συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της πολιτικής μας είναι:
 • Η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 • Ο καθορισμός αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων και η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών, των εργαζομένων και των συνεργατών μας στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
 • Η λήψη μέτρων και ενεργειών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και την αξιοποίηση των ευκαιριών βελτίωσης.

H διοίκηση του Κ.Ε.Κ. 'ΝΕΦΕΛΗ' δεσμεύεται για τη διαρκή ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της πολιτικής, στοχεύοντας πάντα στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Διαβάστε το πιστοποιητικό με την Πολιτική Ποιότητας εδώ.


Γέφυρα Χαλκηδόνας, 1 Νοεμβρίου 2020


Ο Διευθύνων Σύμβουλος &

Νόμιμος Εκπρόσωπος του Κ.Ε.Κ. 'ΝΕΦΕΛΗ'

Σαραφίδης Κωνσταντίνος